Microbial community and functional gene changes in Arctic tundra soils in a microcosm warming experiment

TitleMicrobial community and functional gene changes in Arctic tundra soils in a microcosm warming experiment
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsYang, Ziming, Sihang Yang, Joy D. Van Nostrand, Jizhong Zhou, Wei Fang, Qi Qi, Yurong Liu, Stan Wullschleger, Liyuan Liang, David E. Graham, Yunfeng Yang, and Baohua Gu
Volume27
Issue3
Date PublishedJul-09-2018
URLhttp://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.01741/fullhttp://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.01741/full
DOI10.3389/fmicb.2017.01741

Comments

ma5's picture