Microbial Community and Functional Gene Changes in Arctic Tundra Soils in a Microcosm Warming Experiment

TitleMicrobial Community and Functional Gene Changes in Arctic Tundra Soils in a Microcosm Warming Experiment
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsYang, Ziming, Yang Sihang, Van Nostrand Joy D., Zhou Jizhong, Fang Wei, Qi Qi, Liu Yurong, Wullschleger Stan D., Liang Liyuan, Graham David E., Yang Yunfeng, and Gu Baohua
JournalFrontiers in Microbiology
Volume27
Issue3
Date PublishedJul-09-2018
URLhttp://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.01741/fullhttp://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.01741/full
DOI10.3389/fmicb.2017.01741
Short TitleFront. Microbiol.